Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp som handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

Det är Sverige som stat som medger och formulerar rättigheter och skyldigheter för en utländsk medborgare som kommer till Sverige och det är Migrationsverket som har hand om migrationsärenden.

Om du skulle vara missnöjd med ett beslut som Migrationsverket tagit kan du överklaga till Migrationsdomstolen och i nästa steg till Migrationsöverdomstolen.

Vi på Lawin har många års erfarenhet av att hjälpa människor i frågor som handlar om utländska medborgares och statslösa personers rätt att permanent bo i Sverige.

Vi på har många års erfarenhet av att representera människor i migrationsrätt och vi hanterar dessa frågor varje dag. Våra anställda lägger stor vikt vid att tillgodose dina behov  och ge dig det stöd du behöver i processen. 

Om ni har frågor om migrationsrätt hjälper vår jurist inom migrationsrätt, Silvana Begaj, er gärna. Silvana pratar flytande albanska, italienska, spanska, portugiska, turkiska och franska.

Vi har fasta priser på alla uppdrag.

Asyl och uppehållstillstånd

 Om du utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse i ditt hemland har du i möjlighet att söka asyl i Sverige. En person som söker asyl befinner sig alltid i en extra utsatt situation. Vi på Lawin tillvaratar dina intressen under den pågående utredningen i väntan på att du ska få ett uppehållstillstånd, det vill säga ett tillstånd för icke-medborgare att bosätta sig i Sverige. Under tiden så kan du ha rätt att ansöka om dagersättning, boendeersättning eller särskilt bidrag från Migrationsverket. 

Vi hjälper även dig som är i behov av att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem, på grund av arbete eller i egenskap av egen företagare.

Migrationsärenden

Om du önskar immigrera till Sverige, kan du behöva  juridisk hjälp med till exempel medborgarskap, familjeanknytning och arbetstillstånd. Icke-medborgare behöver arbetstillstånd för att arbeta lagligt och säkert i Sverige. Du kan få hjälp med behandling av ansökningar om arbetstillstånd, som är en mycket komplicerad process för både arbetsgivare och anställda. Små misstag kan leda till stora konsekvenser. Vi kan hjälpa dig med hela ansökningsprocessen så att du kan känna dig trygg i denna process. De kan vara så att du har rätt till etableringsstöd och behöver hjälp med det. Du kan också behöva hjälp med medföljande anhöriga och hur man hanterar det. Men även hur man ansöker om medborgarskap i Sverige.

Förvarsärenden

Migrationsverket, polisen eller domstol kan besluta om en person ska tas i förvar. Förvar kan bli aktuellt för en person när ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska förberedas eller genomföras och om det finns en risk för att personen ifråga skulle hålla sig undan eller försvåra förfarandet. Om du skulle behöva hjälp i dessa frågor, så kan vi hjälpa dig med att till exempel överklaga ett förvarsbeslut. Vi kan också hjälpa dig med att tillse att din sak prövas i domstol och föra din talan i domstol. Men även hjälpa dig med frågor som har med kontakter med anhöriga att göra. Lawin har lång erfarenhet av att hjälpa klienter att hantera frågor som handlar om förvar.